Sklep z nowymi i używanymi częściami samochodowymi

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

§1 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia:

 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
 2. Konsument - zgodnie z art. 221 Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.).
 4. Regulamin - niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego AutoVerse.
 5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.autoverse.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.
 6. Towar - produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.
 7. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Skup Sprzedaż Części samochodowych Kaczmarek Krystian a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 8. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 683 ze zm.).
 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).
 10. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 11. Sprzedawca - Skup Sprzedaż Części samochodowych Kaczmarek Krystian z siedzibą w Wiry, przy ul. Komornicka 187, NIP: 7772686573, REGON: 300072390.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.autoverse.pl.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep internetowy AutoVerse, działający pod adresem www.autoverse.pl, prowadzony jest przez Skup Sprzedaż Części samochodowych Kaczmarek Krystian z siedzibą w Wiry, przy ul. Komornicka 187, NIP: 7772686573, REGON: 300072390
 4. Działalność gospodarcza jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.
 5. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
  • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
  • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 6. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: Internet Explorer w wersji 11.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies lub Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript  i cookies, Google Chrome w wersji 10 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies,
 7. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 8. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Skup Sprzedaż Części samochodowych Kaczmarek Krystian zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 9. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.autoverse.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

§3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.

Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

Skup Sprzedaż Części samochodowych Kaczmarek Krystian może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

 • podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 • dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
 • dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Skup Sprzedaż Części samochodowych Kaczmarek Krystian za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Skup Sprzedaż Części samochodowych Kaczmarek Krystian.

Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Skup Sprzedaż Części samochodowych Kaczmarek Krystian

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Skup Sprzedaż Części samochodowych Kaczmarek Krystian,
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

§4 Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.autoverse.pl i dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.
 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
 6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Skup Sprzedaż Części samochodowych Kaczmarek Krystian Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku Polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.autoverse.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu.

§5 Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do krajów UE i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:
  • Firm kurierskich
  Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru w naszym sklepie pod adresem: ul. Komornicka 187, 62-051 Wiry.
  Rodzaje dostawy zostały wskazane pod adresem: https://www.autoverse.pl/platnosc-i-dostawa,101. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 3. Termin realizacji dostawy został wskazany pod adresem: https://www.autoverse.pl/platnosc-i-dostawa,101 i liczy się od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
 4. Uszkodzenia Towaru powstałe podczas dostawy:
  W przypadku konsumenckiego zakupu na odległość nasz Sklep zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru w transporcie. Jeżeli towary zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu, uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze zgłoszenie takiej wady u doręczyciela i kontakt z nami. Opóźnienie w zgłoszeniu takiej reklamacji lub nawiązaniu kontaktu nie ma żadnych konsekwencji dla Państwa ustawowych roszczeń i ich zaspokojenia, w szczególności dla Państwa praw z tytułu ustawowej rękojmi za wady (§8 Regulaminu). Szybsze zgłoszenie zauważonych uszkodzeń, powstałych podczas transportu stanowi dla nas pomoc przy dochodzeniu naszych własnych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu.

§6 Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają należny podatek VAT.

2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

 • przelewem
 • za pobraniem
 • przelew bankowy natychmiastowy online

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy Zamawiającego.

§7 Prawo odstąpienia od umowy

Dotyczy Klienta będącego Konsumentem:

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Skup Sprzedaż Części samochodowych Kaczmarek Krystian z siedzibą w Wiry, przy ul. Komornicka 187, kontakt@autoverse.pl, Telefon: +48 511 393 787) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż oferowany przez nas najtańszy zwykły sposób dostarczenia rzeczy), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji  o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inny sposób zwrotu płatności. W przypadku zwrotu kwoty płatności nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres Skup Sprzedaż Części samochodowych Kaczmarek Krystian ul. Komornicka 187, 62-051 Wiry, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Jeżeli Państwo wybrali sposób dostarczenia rzeczy inny niż oferowany przez nas najtańszy zwykły sposób dostarczenia rzeczy, nie jesteśmy zobowiązani do zwrotu Państwu poniesionych przez Państwa dodatkowych kosztów. Zwracamy wyłącznie oferowany przez nas najtańszy zwykły sposób dostarczenia rzeczy. Państwo ponosicie tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeżeli rzecz dostarczono Państwu do miejsca, w którym zamieszkiwali Państwo w chwili zawarcia umowy, jesteśmy zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą (zgodnie z art. 33 oraz 34 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 683 ze zm.).

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy

 • Adresat Skup Sprzedaż Części samochodowych Kaczmarek Krystian z siedzibą w Wiry, przy ul. Komornicka 187, kontakt@autoverse.pl, Telefon: +48 511 393 787
 • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
 • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
 • Adres konsumenta(-ów)
 • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 • Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

§8 Reklamacje dotyczące Towarów

Dotyczy Klienta będącego Konsumentem:

Zobowiązani jesteśmy dostarczyć towar wolny od wad. Obowiązuje ustawowe prawo odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia za wady) w zakresie określonym w art. 556 oraz art. 5561-5563 i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

Reklamacje można składać:

 • na piśmie na adres: Skup Sprzedaż Części samochodowych Kaczmarek Krystian, ul. Komornicka 187, 62-051 Wiry.
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@autoverse.pl.

W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi – o ile uznamy to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, zobowiązani są Państwo na nasz koszt dostarczyć wadliwy towar pod wskazany powyżej adres pocztowy. Jeżeli ze względu na rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania, dostarczenie towaru byłoby nadmiernie utrudnione, zobowiązani są Państwo udostępnić go nam w miejscu, w którym się on znajduje. Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

Odpowiadamy z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Państwu. W przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność z tytułu rękojmi wynosi jeden rok od momentu jej wydania.

W składanej reklamacji zaleca się (1) podanie informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) określenie żądania dotyczącego sposobu usunięcia wady (wymiana towaru na nowy, naprawa towaru, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy – o ile wada jest istotna); oraz (3) podanie danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sklep. Określone w zdaniu poprzednim zalecenia mają formę jedynie niezobowiązujących wskazówek i w żaden sposób nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem podania zalecanych informacji.

Dotyczy Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem:

W przypadku Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sklepu internetowego z tytułu rękojmi za wady Towaru zostaje wyłączona. Wyłączenie to jest bezskuteczne w przypadku podstępnego przemilczenia przez nas wady

§9  Gwarancja przy sprzedaży Towarów w Sklepie

Skup Sprzedaż Części samochodowych Kaczmarek Krystian nie jest producentem Towarów, jednak wszystkie Towary dostępne w Sklepie objęte są gwarancją Skup Sprzedaż Części samochodowych Kaczmarek Krystian jako sprzedawcy. Skup Sprzedaż Części samochodowych Kaczmarek Krystian ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej dołączonej do Towaru.

Producent może ponosić niezależną odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej wydanej przez producenta. Jeśli dokument gwarancyjny producenta przewiduje taką możliwość, Klient może również zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

Wszystkie Towary dostępne w Sklepie objęte są niezależnie odpowiedzialnością Skup Sprzedaż Części samochodowych Kaczmarek Krystian na podstawie ustawowych przepisów o rękojmi za wady. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Powyższe dwa zdania nie dotyczą umowy sprzedaży zawieranej z Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sklepu internetowego z tytułu rękojmi za wady Towaru zostaje wyłączona.

§10 Dodatkowa gwarancja przy sprzedaży Towarów w Sklepie

 1. Niezależnie od ww. gwarancji przewidzianej w pkt IX Regulaminu (na warunkach udzielonych przez Producenta Towaru) Sprzedawca udziela Klientowi gwarancji na wszystkie sprzedawane przez siebie Towary, zapewnia sprawne działanie oferowanych Towarów pod warunkiem korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem i warunkami eksploatacji określonymi w dokumentacji sporządzonej przez Producenta Towarów.
 2. Roszczenia gwarancyjne w stosunku do Sprzedawcy mogą składać wyłącznie Klienci, którzy kupili Towar bezpośrednio od Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca udziela Klientowi gwarancji na okres 6 (sześciu) miesięcy, który liczony jest od daty sprzedaży Towaru.
 4. Sprzedawca udziela Klientowi gwarancji na okres powyższej wskazany, na podstawie paragonu lub faktury VAT potwierdzająca sprzedaż Towaru.
 5. W okresie trwania gwarancji Sprzedawca zobowiązany jest bezpłatnie dostarczyć części zamienne Towaru lub naprawić wadliwe Towary. W przypadku, gdy Sprzedawca uzna, iż naprawa Towaru nie jest możliwa albo koszt naprawy Towaru jest znacząco wysoki stosunku do obecnie obowiązującej ceny nowego Towaru, sprzedawca zobowiązuje się wymienić Towar na wolny od wad.
 6. Z tytułu gwarancji Klientowi ani osobom trzecim nie przysługuje wobec Sprzedawcy roszczenie o odszkodowanie za jakiekolwiek szkody powstałe w skutek awarii Towaru. Na podstawie przedmiotowej gwarancji Sprzedawca zobowiązany jest wyłącznie do dostarczenia części zamiennych lub naprawy lub wymiany Towaru na wolny od wad, zgodnie z warunkami niniejszej gwarancji.
 7. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta tylko za wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Towarze. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych z innych przyczyn, a w przede wszystkim powstałych z: wszelkich uszkodzeń powstałych po zamontowaniu/zainstalowaniu Towaru; uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, zalania, nadmiernego zabrudzenia; zamontowania i użytkowania towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem określonym w dokumentacji załączonej przez Producenta Towaru; zastosowania Towaru niezgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem; niewłaściwego montażu i konserwacji Towaru; uszkodzeń Towaru powstałych w wyniku stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych z zaleceniami Producenta części, akcesoriów i materiałów; uszkodzeń powstałych na skutek wpływów atmosferycznych, zakłóceń elektromagnetycznych, siły wyższej; wadliwego działania innych instalacji i/lub urządzeń mających wpływ na działanie Towaru,
 8. Gwarancja nie obejmuje części podlegających normalnemu, naturalnemu zużyciu oraz części i materiałów eksploatacyjnych, jak: filtry, żarówki, bezpieczniki, paski, smary, oleje.
 9. Klient traci uprawnienia z tytułu gwarancji na Towary w przypadku stwierdzenia: jakiejkolwiek modyfikacji Towaru przez Klienta lub osoby trzecie; samodzielnej ingerencji w Towar przez Klienta lub osoby trzecie; wszelkich prób napraw Towaru dokonywanych przez Klienta lub osoby trzecie; nieprzestrzegania obowiązku dokonywania okresowych przeglądów konserwacyjnych Towaru, jeżeli są one wymagane przez Producenta. Stwierdzenie przez Sprzedawcę wystąpienia przyczyny określonej powyżej, stanowi podstawę do nie uznania reklamacji gwarancyjnej Towaru.  W przypadku nie uznania reklamacji gwarancyjnej reklamowany Towar będzie zwrócony reklamującemu Klientowi na jego pisemny wniosek pod warunkiem uprzedniego pokrycia przez Klienta kosztów przesyłki Towaru „z” siedziby Sprzedawcy. Nieodebranie Towaru, wymienionego zdanie powyżej, po okresie 60 dni będzie automatycznie utylizowany.
 10. Podstawą przyjęcia reklamacji gwarancyjnej do rozpatrzenia jest spełnienie łącznie następujących przesłanego: 1) pisemne ewentualnie za pośrednictwem poczty e-mail zgłoszenie reklamacji gwarancyjnej przez Klienta zawierającego: nazwę Towaru, datę zakupu, szczegółowy opis wady lub uszkodzenia wraz z dodatkowymi informacjami dotyczącymi powstania wady lub uszkodzenia Towaru, zdjęcia wadliwego lub uszkodzonego Towaru; 2) dołączenie faktury lub paragonu zakupu reklamowanego Towaru; 3) dostarczenie Towaru za pośrednictwem poczty lub kuriera do siedziby Sprzedawcy.
 11. Wady lub uszkodzenia Towaru ujawnione w okresie objętym gwarancją powinny zostać zgłoszone Sprzedawcy niezwłocznie, lecz w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od dnia ich ujawnienia.
 12. Sprzedawca zobowiązuje się do wykonania usługi gwarancyjnej w terminie 30 dni liczonym od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji gwarancyjnej oraz dostarczenia Towaru do siedziby Sprzedawcy.
 13. Usługa gwarancyjna w ramach udzielonej gwarancji poprzedzona jest oględzinami powstałej wady lub uszkodzenia Towaru. Oględziny mają na celu ustalenie rodzaju  i przyczyny wady lub uszkodzenia oraz zakwalifikowanie czy ewentualna naprawa lub wymiana Towaru jest objęta niniejszą gwarancją. Oględzin dokonuje samodzielnie Sprzedawca wyłącznie w siedzibie Sprzedawcy.
 14. Uznanie roszczeń gwarancyjnych Klienta będzie równoznaczne z naprawą Towaru lub wymianą Towaru na wolny od wad i zwrotem kosztów przesyłki poniesionych przez Klienta.
 15. Ryzyko opakowania i dostarczenia Towaru do siedziby Sprzedawcy obciąża Klienta, Sprzedawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu. Sprzedawca nie odpowiada za zniszczenia lub uszkodzenia Towaru podczas transportu do siedziby Sprzedawcy, przede wszystkim wynikające z niewłaściwego opakowania lub zabezpieczenia Towaru przez Klienta.
 16. Wyłącznie Sprzedawca samodzielnie podejmuje decyzję o zasadności zgłoszenia gwarancyjnego oraz o wyborze sposobu realizacji uznanych roszczeń gwarancyjnych.
 17. Wszystkie wymienione wadliwe Towary przechodzą na własność Sprzedawcy.
 18. W przypadku, gdy Sprzedawca stwierdzi, iż Towar jest sprawny lub powstała wada czy uszkodzenie Towaru nie jest objęte niniejszą gwarancją, Sprzedawca posiada prawo obciążenia Klienta kosztami oględzin Towaru, przeprowadzenia ekspertyzy (opinii) Towaru, oraz wszystkimi dodatkowymi kosztami powstałymi w związku z prowadzoną procedurą gwarancyjną.
 19. Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Towaru zostaje wyłączona. Wyłączenie to nie ma zastosowania do Klientów będących Konsumentami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§11 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Skup Sprzedaż Części samochodowych Kaczmarek Krystian podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient może powiadomić nas o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach  w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu prosimy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: kontakt@autoverse.pl
 3. W reklamacji dotczącej nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem serwisu Sklepu internetowego prosimy o wskazanie rodzaju oraz daty wystąpienia nieprawidłowości.
 4. Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

§12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Informujemy, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
  • Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity : Dz. U. z 2017 r., poz. 1063 ze zm.).
  • Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity : Dz. U. z 2017 r., poz. 1063 ze zm.).
  • Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: LINK.
 3. Informujemy, że zobowiązujemy się do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823). Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów między Skup Sprzedaż Części samochodowych Kaczmarek Krystian a Konsumentem jest: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu dostępny pod adresem: http://poznan.wiih.gov.pl. Konsument może do tego podmiotu złożyć wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

§13 Postanowienia końcowe

 1. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Skup Sprzedaż Części samochodowych Kaczmarek Krystian a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na naszą siedzibę.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 683 ze zm.). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.